Academie

Algemene voorwaarden inschrijving

Inschrijving
Inschrijving door een cursist vindt plaats door een volledig ingevuld inschrijvingsformulier aan Academie voor Reconstructieve Tandheelkunde te mailen of sturen. U ontvangt dan een bevestiging van inschrijving.

Opleidingsprijzen
De prijzen zoals vermeld in onze folder gelden per cursist. Genoemde prijzen zijn vrij van BTW, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn inclusief tijdens de opleiding uit te reiken cursus map, ko e, thee en lunch en diner. De prijzen zijn exclusief de materialen en apparatuur die u wenst aan te scha en en exclusief de drankjes tijdens het diner. De genoemde opleidingsprijzen in onze folder zijn onder voorbehoud.

Materialen
Tijdens de opleidingsdagen kunt u kennismaken met de materialen die de Kliniek & Academie voor Reconstructieve Tandheelkunde gebruikt. Tijdens de opleiding zullen wij u informeren over de mogelijkheid om de gebruikte materialen en apparatuur aan te scha en. Dit kan een individuele of collectieve aanschaf mogelijkheid zijn.

Copyright
Kliniek & Academie voor Reconstructieve Tandheelkunde besteedt veel zorg aan de inhoud en de vorm (lay-out) van haar cursusmateriaal en website om u teksten, tekeningen, foto’s, films, grafische voorstellingen en andere elementen van een hoogstaande kwaliteit te kunnen aanbieden.
Alle teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafische voorstellingen en andere elementen die op de site en in lesmaterialen voorkomen zijn auteursrechtelijk beschermd. De teksten kunnen geprint worden voor privégebruik; verveelvoudiging en verspreiding is enkel toegestaan na goedkeuring van de Kliniek & Academie voor Reconstructieve Tandheelkunde. Het overnemen en kopiëren van teksten en/of illustraties is toegestaan op voorwaarde dat een geldige bron wordt vermeld. Het overnemen en kopiëren van teksten is niet toegestaan voor commerciële doeleinden, ook al wordt een geldige bron vermeld
Elk inbreuk op wat voorafgaat, leidt tot rechterlijke vervolging, burgerlijke of strafrechtelijke, zonder afbreuk te doen van het recht op schadevergoeding voor de Kliniek & Academie voor Reconstructieve Tandheelkunde.

Ziekte
Indien een cursist een bijeenkomst mist wegens ziekte, kan de betre ende dag worden ingehaald op een andere datum indien en voor zover er capaciteit beschikbaar is. Bij ziekte van de docent kan de cursusdatum worden geannuleerd en verzet naar een andere datum.

Annulering
Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktermijn van 7 dagen.
Annulering van een inschrijving kan alleen schriftelijk (per post) plaats vinden. Indien annulering tot 8 weken voor aanvang van de opleiding plaats vindt, is dit kosteloos. Indien annulering binnen 8 tot 4 weken voor aanvang van de opleiding plaats vindt, is 50% van de cursusprijs verschuldigd. Indien annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding plaats vindt, is 100% van de cursusprijs verschuldigd.

Annulering door Academie voor Reconstructieve Tandheelkunde
Bij een te gering aantal cursisten houdt Academie voor Reconstructieve Tandheelkunde zich het recht voor een opleiding te annuleren. Cursisten worden daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Doch tenminste 14 dagen voor aanvang van de opleiding/ cursus.

Vervanging
Indien een cursist verhinderd is om aan een opleiding deel te nemen, dan kan een vervanger kosteloos diens plaats innemen. Deze vervanging dient plaats te vinden voordat de opleiding van start is gegaan. Tijdens de opleiding is vervanging niet mogelijk.

Factuur
Voor aanvang van de eerste lesdag ontvangt u de factuur. U wordt verzocht deze factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Eventuele terugbetalingen vinden plaats binnen 14 dagen.

Aansprakelijkheid
Academie voor Reconstructieve Tandheelkunde is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door een cursist, die is ontstaan tijdens of in verband met een opleiding.

Klachtenprocedure
Academie voor Reconstructieve Tandheelkunde doet er alles aan om een hoge mate van klant- tevredenheid te behalen. Meent u toch een klacht te hebben dan hebben wij een klanten- procedure waar onze opleidingscoördinator u graag over informeert. Het klachtenreglement vind u op onze website.
Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens van cursisten worden opgenomen in een ons gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en nooit aan derden verkocht of vrijgegeven. Het opgegeven e-mailadres is niet toegankelijk voor derden. Uw (adres)gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over onze Academie-activiteiten.

Vertrouwelijkheid
Door cursisten verstrekte informatie wordt door kliniek en academie voor Reconstructieve Tandheelkunde, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De kliniek en academie voor Reconstructieve Tandheelkunde conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
Mocht u er op een later moment bezwaar tegen hebben dat uw gegevens worden gebruiken voor het u toezenden van informatie, stuurt u dan een mailtje naar academie@reconstructieve- tandheelkunde.nl